Πότε γιορτάζει: Βασιλίνα

Το όνομα Βασιλίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

1/1/2022 Σάββατο 2022-1-1

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.