Πότε γιορτάζει: Βερίνα

Το όνομα Βερίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

4/10/2019 Παρασκευή 2019-10-4

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.