Πότε γιορτάζει: Φιλομίνα

Το όνομα Φιλομίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 18 ημέρες.