Πότε γιορτάζει: Βικεντία

Το όνομα Βικεντία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2023 Σάββατο 2023-11-11

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.