Πότε γιορτάζει: Γαλάτιος

Το όνομα Γαλάτιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2022 Σάββατο 2022-11-5

γιόρταζε πριν από 34 ημέρες.