Πότε γιορτάζει: Γαλακτία

Το όνομα Γαλακτία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2022 Σάββατο 2022-11-5

γιόρταζε πριν από 22 ημέρες.