Πότε γιορτάζει: Φιλικήτη

Το όνομα Φιλικήτη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

1/2/2020 Σάββατο 2020-2-1

γιόρταζε πριν από 272 ημέρες.