Πότε γιορτάζει: Αβέρκιος

Το όνομα Αβέρκιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/10/2020 Πέμπτη 2020-10-22

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.