Πότε γιορτάζει: Γερώνυμος

Το όνομα Γερώνυμος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε πριν από 68 ημέρες.