Πότε γιορτάζει: Δάρω

Το όνομα Δάρω γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

19/3/2020 Πέμπτη 2020-3-19

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.