Πότε γιορτάζει: Λωξάντρα

Το όνομα Λωξάντρα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

17/3/2019 Κυριακή 2019-3-17
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 272 ημέρες.